Tehostettu ympärivuorokautinen asumispalvelu 1.1.2021 alkaen


Voit vierittää alla olevaa taulukkoa sivusuunnassa

Henkilömäärä 
bruttotulojen huomioinnissa

Tuloraja €/kk

Maksu-prosentti

1

588,00

40 %

Kuukausimaksu on maksu ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen hoidosta ja hoivasta sekä tarvittavista tukipalveluista. Lisäksi peritään ateriamaksua 16,70€/päivä toteuman mukaan. Kuukausimaksuun ei kuulu huoneen vuokra. Taulukon maksuprosentti on korotettu 5 %:lla kotihoidon ylimmästä maksuprosentista tulorajojen ollessa samat. Kuukausimaksu peritään tehostetun palveluasumisen asukkailta Karviaisen omissa yksiköissä ja ostopalveluna ostettavista paikoissa. Kaikilla asiakkailla on hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa on määritelty myönnetty palvelu.

Yhden henkilön maksu on 40 % niistä kuukausittaisista bruttotuloista, jotka ylittävät 588,00 €.

Kuitenkin korkein tehostetun palveluasumisen mahdollinen kuukausimaksu on enintään palvelun tuottamisesta tai ostamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Tämä veloitus peritään asiakkaalta aina myös silloin, kun häneltä ei saada tulotietoja.

Asiakasmaksulain 11 § mukaan kotihoidon ja palveluasumisen sekä tehostetun palveluasumisen kuukausimaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä mikäli toimeentuloedellytykset huomioon ottaen siihen on syytä. Maksujen alentamisessa noudatetaan Karviaisen kuntayhtymähallituksen hyväksymää soveltamisohjetta (KYH 15.9.2009 § 80, 24.1.2012 § 3)
Maksualennuslomake löytyy täältä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Tehostetun palveluasumisen keskeytyessä yli viideksi päiväksi (esim. loma tai matka), ei kuukausimaksua peritä viittä päivää ylittävältä ajalta kuukaudessa.

Mikäli keskeytys on palveluntuottajasta johtuva, kuukausimaksun perintä katkeaa heti. Kun asiakas on hoidossa toisessa terveydenhuollon yksikössä ei tehostetun palveluasumisen maksua peritä.