Potilasasiamies


Potilasasiamies antaa neuvoja ja tiedottaa potilaan oikeuksista. Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) säädetään potilaan asemasta terveydenhuollossa. Potilaslaissa korostetaan potilaan oikeutta hyvään hoitoon ja kohteluun, pääsyä hoitoon sekä potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta. Potilasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.

Potilasasiamiehen tehtävänä on


 • neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun teossa
 • sekä ja potilasvahinkoon liittyvissä asioissa
 • tiedottaa potilaan oikeuksista
 • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, jonka tehtävä on neuvoa-antava. Potilasasiamiehellä ei ole päätäntävaltaa eikä hän ota kantaa potilaan hoitoratkaisuihin tai siihen, onko hoidossa tapahtunut vahinko. Potilasasiamies voi toimia potilaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa. Potilasasiamies on sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaidon palveluksessa. Palvelu on asiakkaille maksuton.

Potilasasiamiehet:

Clarissa Peura
Jenni Henttonen
Puh. 040 833 5528, maanantaisin klo 12.00-15.00,
tiistai-torstai klo 9.00-12.00 (ei perjantaisin ja pyhien aattoina)
sähköposti: potilasasiamies@sosiaalitaito.fi

Jos lähetät sähköpostia, ota huomioon, ettei tietojen salassa pysyminen ole täysin varmaa, koska viestisi kulkee avoimessa tietoverkossa. Sähköpostiviestin lähettäjä on vastuussa viestinsä sisältämistä tiedoista. Potilasasiamieheltä voi kysyä yleisiä neuvoja ja ohjeita sähköpostitse. Henkilökohtaisissa asioissa on tietoturvan kannalta parempi ottaa yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse.

Postiosoite:

Sosiaalitaito
Potilasasiamies
Sibeliuksenkatu 6 A 2, 04400 Järvenpää

Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella asiakkaan kotikunnan järjestämissä tiloissa.

Sosiaaliasiamies


Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältyvät oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää sosiaalipalveluissa asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun.
Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä viranomaisen että yksityisen järjestämässä sosiaalihuollossa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

 • neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle
  Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmallisissa tilanteissa.

Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu kansaneläkelaitoksen (KELA), työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (holhous) palvelut.

Sosiaaliasiamiehet:

Clarissa Peura
Jenni Henttonen
puh. 0400 277 087, maanantaisin klo 12.00-15.00,
tiistai-torstai klo 9.00-12.00 (ei perjantaisin ja pyhien aattoina)
sähköposti: sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi

Yleistä tietoa


Jos lähetät sähköpostia, otathan huomioon, ettei tietojen salassa pysyminen ole täysin varmaa, koska viestisi kulkee avoimessa tietoverkossa. Sähköpostiviestin lähettäjä on vastuussa viestinsä sisätämistä tiedoista. Sosiaaliasiamieheltä voi kysyä yleisiä neuvoja ja ohjeita sähköpostitse. Henkilökohtaisissa asioissa on tietoturvan kannalta parempi ottaa yhteyttä puhelimitse, kirjeitse tai Asiointitilin välityksellä.

Asiointitili: https://www.suomi.fi/viestit

Postiosoite:

Sosiaalitaito
Sosiaaliasiamies
Sibeliuksenkatu 6 A 2, 04400 Järvenpää

Lisätietoja: www.sosiaalitaito.fi

Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella asiakkaan kotikunnan järjestämissä tiloissa.