Tietosuoja


Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen uudet tietosuojasivut löytyvät osoitteesta https://www.luvn.fi/fi/meilla-asiakkaana/asiakkaan-oikeudet-lansi-uudenmaan-hyvinvointialueen-palveluissa

Tietojärjestelmäselosteet


Viranomaisten on laadittava ylläpitämistään tietojärjestelmistä seloste, josta ilmenee tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen tallennettavat tiedot .
(Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1030/1999.)

Karviaisen tietojärjestelmäselosteet

Henkilörekisteriselosteet


Henkilötietolaissa (523/1999) säädetään, että jokaisen rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste. Rekisteriselosteesta käy ilmi mm.

  • rekisterinpitäjän yhteystiedot,
  • henkilötietojen käsittelyn tarkoitus,
  • kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Karviaisen henkilörekisteriselosteet