Tietosuoja


Tietosuoja on henkilötietojen suojaa. Tietosuojalla tarkoitetaan henkilön yksityisyyden ja luottamuksen turvaamista. Tietosuojan tarkoituksena on varmistaa yksilön perusoikeuksien säilyminen aina, kun henkilötietoja käsitellään.

Me Karviaisessa tahdomme ja lupaamme käsitellä henkilötietoja säädöstenmukaisesti ja rekisteröityjen oikeuksia kunnioittaen. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikenlaista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.

25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä uuden tietosuojalain voimaantuloon saakka henkilötietolaki ja muu kansallinen lainsäädäntö. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn. Nyt voimaan tullut muutos ei lisää merkittävästi sääntelyn määrää sosiaali- ja terveydenhuollolle, koska tällä toimialalla on jo ennestään ollut kattava tietosuojasääntely.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ei myöskään edellytä aikaisemman kaltaisen rekisteri- ja tietosuojaselosteen laatimista. Asetuksen mukaan rekisteröityjä täytyy kuitenkin informoida ymmärrettävässä ja tiiviissä muodossa henkilötietojen käsittelystä. Vanhat rekisteri- ja tietosuojaselosteet tullaankin korvaamaan informointiasiakirjoilla.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, miten hänen henkilötietojaan käsitellään Karviaisessa. Tämä mahdollisuus tietojen tarkastamiseen on ollut olemassa jo ennen tietosuoja-asetusta eli tässä suhteessa mikään ei oikeastaan muutu. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Henkilöllisyys tarkistetaan tarkastuspyynnön esittämisen yhteydessä / tietoja luovutettaessa. Puhelimitse tai sähköpostilla tulleita tarkastupyyntöjä emme voi käsitellä.

Karviaisen tietosuojavastaava on Katariina Lahti p. 0445484010 Tavoitettavissa maanantaisin ja torstaisin

*******************************************************************

Yhteinen potilasrekisteri 1.5.2011 alkaen

Kameravalvonta rekisteriseloste

Julkisuuslain 11§ mukaiset tietopyynnöt vakuutusyhtiöille, toiselle hoitopaikalle tai omien etuuksien hoitoon tarvittavat tiedot, hoidetaan ko. yksikön kautta.

Lokitietojen selvityspyyntö

Potilastietojen tarkastuspyyntö

Sosiaalitoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö

Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä

Henkilötietojen korjaamisvaatimus

Tiedonsaantioikeutta koskeva pyyntö

Vainajan potilastietojen luovutuspyyntö

Tietojärjestelmäselosteet


Viranomaisten on laadittava ylläpitämistään tietojärjestelmistä seloste, josta ilmenee tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen tallennettavat tiedot .
(Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1030/1999.)

Karviaisen tietojärjestelmäselosteet

Henkilörekisteriselosteet


Henkilötietolaissa (523/1999) säädetään, että jokaisen rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste. Rekisteriselosteesta käy ilmi mm.

  • rekisterinpitäjän yhteystiedot,
  • henkilötietojen käsittelyn tarkoitus,
  • kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Karviaisen henkilörekisteriselosteet