Tyytymätön hoitoon/palveluun


Jos olet tyytymätön saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit antaa palautetta suoraan siihen yksikköön, jonka asiakkaana olet ollut. Nopeimmin saat asiaa selvitettyä ottamalla yhteyttä suoraan palveluyksikköön tai sen esimieheen.

Muistutus


Muistutuksen voi tehdä asiakas, potilas tai hänen omaisensa tai läheisensä. Muistutus tulee tehdä kirjallisena, joko valmiilla muistutuslomakkeella tai vapaamuotoisesti.  Vain erityistilanteessa muistutuksen voi tehdä suullisesti. Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman tarkkaan, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksessa on hyvä mainita sen henkilön/niiden henkilöiden nimi tai tehtävä, joiden toimintaa muistutus koskee. Jos nimet eivät ole tiedossa, on hyvä kertoa mahdollisimman tarkka tapahtuma-aika ja -paikka.

Muistutuksen tekemiselle ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Muistutus ei rajoita asiakkaan tai potilaan oikeutta tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle.

Muistutuksella ei voi hakea muutosta viranhaltijan tekemään päätökseen.

Sosiaali- ja potilasasiamies neuvoo tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Karviaisessa muistutuksiin vastaavat toimintayksiköiden esimiehet.

He käsittelevät muistutuksen yhdessä sen yksikön kanssa, jota muistutus koskee. Muistutukseen vastataan pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus siitä, miten asiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on johtanut.

Muistutus lähetetään Karviaisen kirjaamoon osoitteella Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Kirjaamo, PL 114, 03101 Nummela

Emme suosittele muistutuksen lähettämistä sähköpostilla, ellei käytössänne ole suojattu sähköposti.

Muistutus, Terveyspalvelut

Muistutus, Sosiaalipalvelut

Kantelu


Saatuun palveluun, hoitoon tai kohteluun tyytymätön asiakas tai potilas voi tehdä myös kantelun (Etelä-Suomen) aluehallintovirastoon tai Valviraan. Muita valvontaviranomaisia ovat eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri. Valvovalle viranomaiselle tehty kantelu koskee yleensä virheellistä menettelyä tai laiminlyöntiä. Valvova viranomainen voi kantelun perusteella antaa mm. hallinnollista ohjausta sille taholle, jonka toiminnasta kantelu on tehty.

Valvontaviranomainen voi arvioida, että kanteluna vireille tullut asia on tarkoituksenmukaista käsitellä muistutuksena. Tällöin asia siirretään käsiteltäväksi Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle (kts. edellä). Yli kaksi vuotta vanhasta tapahtumasta tehtyä kantelua ei yleensä oteta tutkittavaksi ellei viranomainen harkitse siihen olevan erityistä syytä.

Kantelulla ei voi hakea muutosta viranhaltijan tekemään päätökseen.

Korvauksen hakeminen potilasvahinkokeskukselta


Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti potilaille terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Keskus ratkaisee potilasvahinkolain perusteella, onko potilaalle aiheutunut terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä vahingonkorvaukseen oikeuttava henkilövahinko. Potilasvahinkokeskus on vakuutuslaitos ja se käsittelee ainoastaan vakuutusasioita.