Kotihoito


Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan kotiin järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja kuten apua, tukea, hoivaa, hoitoa ja ohjausta päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa. Kotihoidon palveluja ovat kotipalvelu ja kotihoidon tukipalvelut (SHL 1301/2014) sekä kotisairaanhoito (THL 1326/2010).
Kotihoidosta perittävistä asiakasmaksuista päättää Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus. Tukipalveluiden maksut peritään toteutuneen käytön mukaan. Tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon maksu peritään tehdyn suunnitelman mukaisina. Kotihoidon maksut sekä tukipalvelujen maksut

Kotihoidon palveluiden piiriin hakeudutaan Ikäihmisten palveluohjauksen ja neuvonnan kautta. Palvelutarpeen selvittäminen ja ensiarviointikäynti tehdään asiakkaan suostumuksella hänen kotiinsa. Kotihoidon palveluiden myöntäminen perustuu asiakkaan palveluntarpeeseen. Arvioinnin apuna käytetään erilaisia toimintakykymittareita. Mikäli palveluntarvetta ilmenee ja palveluntarve täyttää kotihoidon myöntämisen periaatteet, asiakas ohjataan tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Palveluohjauksen ja neuvonnan kautta ohjataan ja opastetaan myös löytämään yksityisiä palveluja tai löytämään sopivia ratkaisuja palveluntarpeeseen asiakkaan läheisten kanssa.

Kotihoidon yhteystiedot


Uusien asiakkaiden yhteydenotot

Palvelutarpeen arviointia tarvitsevat  ikäihmisten palvelunohjaus ja neuvonta numeroon
Soittoaika arkisin klo 9-15 09 4258 2933 tai ikaihmisten.neuvonta@karviainen.fi

Tilapäisen kotihoidon asiakkuudessa olevat ja sairaalasta kotiutuvat uudet asiakkaat

Yhteydenotot klo 7.30 – 20. 30
09 4258 2228

Säännöllisen kotihoidon asiakkuudessa olevat

Kotihoidon osastosihteeri 09 4258 2203
Arkisin klo 8-10 ja 12-15  asiakaskäyntien peruutukset, tukipalveluihin liittyvät äkilliset muutokset esim. ateriapalvelun peruutukset ja viranomaisyhteydenotot.

Kotihoidon asiakkuudessa olevien yhteydenotot kello 15 jälkeen ja viikonloppuisin vain äkillisissä asioissa (esim. jos tarve peruuttaa illan tai viikonlopun käynti sairaalaan joutumisen vuoksi)
Karkkilan kotihoito 050 549 2091
Vihdin kotihoito 050 583 9290 tai 050 360 8489

Laskutusasiat

Toimistosihteerit arkisin klo 9-15
09 4258 2015
09 4258 2287

 

Kotiin annettavat palvelut
palvelupäällikkö Kirsi Gustafsson puh  044 726 4519

Kotihoidon arviointi/kuntoutusjakso


Kotihoidon palvelut käynnistetään enintään kahdeksan viikon mittaisella arviointi- ja kuntoutusjaksolla. Tällöin palvelut myönnetään tilapäisenä kotihoitona ja veloitetaan vuorokausimaksu. Arviointijakson aikana kartoitetaan, arvioidaan ja vahvistetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan toimintakykyä ja palvelujen tarvetta.

Jakson tavoitteena on edistää asiakkaan omien voimavarojen käyttöä ja pyrkiä mahdollisimman itsenäiseen sekä turvalliseen selviytymiseen omassa kodissa.

Arviointi- ja kuntoutusjaksoa toteutetaan moniammatillisena tiimityönä. Jakson aikana arvioidaan yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa palvelujen määrää ja jatkotarvetta.

Yksittäiset tai harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvat kotihoidon palvelut esimerkiksi ompeleiden poisto, verikokeiden otto, lääkeinjektion antaminen on Tilapäisen kotihoidon yksittäisiä käyntejä. Tilapäisen kotihoidon yksittäisistä käynneistä peritään kertamaksu. Yksittäisissä kotihoidon käyntitarpeissa asiakkaat ohjataan ensisijaisesti käyttämään avoterveydenhuollon palveluja ja yksityisiä palveluntuottajia. Asiakasta opastetaan yksityisen palvelutuottajan palvelun järjestämisessä.

Säännölliseen kotihoitoon siirrytään, mikäli arviointi- ja kuntoutusjaksolla todetaan, että on tarve jatkuviin ja säännöllisiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiosaamista vaativiin kotihoidon palveluihin. Kotihoidon palvelut tukevat kotona asuvaa asiakasta niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei suoritudu itse, mm. ravitsemus, hygienianhoito.

Palvelun piirissä oleville asiakkaille tehdään henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma asiakkaan ja läheisten kanssa yhdessä sovittujen tarpeiden ja tavoitteiden perusteella. Osa kotihoidon palveluista toteutetaan erilaisten teknologisten laitteiden avulla (esim. etähoiva yhteys tai lääkkeenantoautomaatti). Kotihoito toimii ympärivuorokauden. Säännöllisestä kotihoidosta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy palvelujen määrän, bruttotulojen sekä perheen koon mukaan. Katso hinnat täältä.

Kotona asumisen tueksi on mahdollista hankkia tukipalveluita. Kotihoidon tukipalvelut ovat usein ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi. Niitä voidaan palvelutarpeen arvion perusteella järjestää, vaikka asiakkalla ei olisi muuta kotihoidon tarvetta. Tukipalvelun myöntämisen perusteet ovat palvelukohtaisia, kotihoidon myöntämisen periaatteet . Ptky Karviaisen kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluja ovat ateria-, peseytyminen kodin ulkopuolella, siivous- ja turvapalvelut.

Kotihoidon tukipalvelut


Tukipalvelut voivat olla ensisijaisia palveluja itsenäisen kotona asumisen tueksi. Arjen perustoiminnoissa kuten siivouksessa tai kauppa-asioissa apua tarvitsevat asiakkaat voivat hakea apua yksityisiltä palveluntarjoajilta Ptky Karviaisen kautta tukipalveluiden myöntäminen perustuu aina asiakkaan yksilölliseen palveluntarpeeseen ja ne myönnetään määräaikaisena.

Ateriapalvelu

Ateria palveluissa ensisijaisia palveluita on yksityisten palvelutuottajien tarjoamat kauppapalvelut sekä ateriapalvelut, toissijaisesti tarjotaan asiakkaalle ateria-automaattia, mikäli se korvaa hoitajan käynnin. Ptky Karviaisen kautta ateriapalvelun myöntäminen perustuu aina asiakkaan yksilölliseen palveluntarpeeseen ja ne myönnetään määräaikaisena.

Ateriapalvelujen myöntämisen perusteet:

  • Asiakas ei pysty itse hankkimaan tai valmistamaan ateriaa tai ei kykene kulkemaan lähistöllä olevaan ruokailupisteeseen
  • Erityisruokavalio (lääkärin diagnosoima) ei toteudu
  • Aterioita myönnetään korkeintaan 1 kpl/vrk asiakasta kohden

Peseytymispalvelu

Lähtökohtana on, että asiakkaan asumisolosuhteet tulee olla sellaiset, että kotona voi peseytyä.
Peseytymispalvelu tarkoittaa avustamista peseytymisessä kodin ulkopuolella henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut ja joilla ei ole peseytymismahdollisuutta kotona eikä sen järjestäminen ole mahdollista. Peseytymispalvelu toteutetaan enintään kerran viikossa, tarvittaessa järjestetään kuljetus. Peseytymispalveluiden myöntäminen perustuu aina asiakkaan yksilölliseen palveluntarpeeseen ja ne myönnetään määräaikaisena.

Peseytymispalvelun myöntämisen perusteet:

  • Ensisijaisesti kodin olemassa olevat peseytymistilat tulee muuttaa tarkoituksenmukaisiksi
  • Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat apua peseytymisessä ja joiden kotona ei ole peseytymismahdollisuuksia, eivätkä läheiset pysty peseytymistä järjestämään

Siivous

Siivouspalveluita voi hankkia yksityisiltä palveluntuottajilta hyödyntäen kotitalousvähennystä. Asiakkaita opastetaan tarvittaessa palveluiden hankkimisessa. Karviaisen www-sivuilla on ajantasainen lista alueella hyväksytyistä yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista.

Turvapalvelut

Turvapalvelulla tarkoitetaan erilaisia kotona asumisen turvaavia teknologisia palveluita (mm. turvaranneke, Gps – ranneke, liesivahti, häkävaroitin, ovihälytin). Turvapuhelin sisältää turvarannekkeen, hälytysyhteyden ympärivuorokauden toimivaan turva-auttajaan sekä auttamispalvelun asiakkaan vakituiseen kotiosoitteeseen. Turvapalveluita on mahdollista hankkia yksityisiltä palveluntarjoajilta. Ptky Karviaisen kautta turvapalveluiden myöntäminen perustuu aina asiakkaan yksilölliseen palveluntarpeeseen ja ne myönnetään määräaikaisena.

Turvapuhelimen myöntämisen perusteet:

  • Asiakas tarvitsee ympärivuorokauden turvapalveluita,
  • Asiakas ymmärtää ja kykenee käyttämään hälytystä