Ikääntyneiden palvelut


Palvelujen piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat silloin, kun he tarvitsevat erityisiä vanhusten hoito-, hoiva- ja kuntoutus- sekä tukipalveluja. Keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista, mutta varmistamalla tarpeen mukainen hoito ja hoiva esimerkiksi ympärivuorokautisen kotihoidon avulla. Oleellista on myös edistää esteetöntä liikkumista yhdyskuntarakentamisen toimijoiden kanssa.

Palvelunohjaus ja -neuvonta uusille asiakkaille


Karkkilan ja Vihdin ikäihmisille ja heidän omaisilleen puh. 09-4258 2933 klo 9-15 tai ikaihmisten.neuvonta@karviainen.fi.

Ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Ptky Karviaisen palvelutarpeen arviointiyksiköstä saa yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta ikäihmisten palveluista sekä tietoa muista asumista tukevista palveluista ja etuisuuksista. Tavoitteena on tukea ikäihmisten omatoimista elämää ja kannustaa omien voimavarojen käyttöön sekä löytämään omia tarpeitaan vastaavat palvelut. Palveluohjaus on tarkoitettu pääsääntöisesti uusille, palveluja tarvitseville ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä ikäihmisten parissa työskenteleville.

Palvelutarpeen selvittäminen ja ensiarviointikäynti tehdään asiakkaan suostumuksella hänen kotiinsa. Arvioinnin apuna käytetään erilaisia toimintakykymittareita. Mikäli palveluntarvetta ilmenee, asiakas ohjataan tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Yksikkö tekee moniammatillista yhteistyötä omaisten, muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja kolmannen sektorin kanssa.

Asiakkaat, joilla on asiakkuussuhde ikäihmisten sosiaalipalveluihin, voivat jättää soittopyynnön palvelunumeroon.

Kotihoito ohjaa ja neuvoo asiakkaita ja heidän omaisiaan sekä arvioi asiakkaiden palvelutarpeen niiden asiakkaiden osalta, joilla on jo hoitosuhde kotihoitoon.

Kotihoidon yhteystiedot

Kotihoidon palveluihin hakeutuminen ja myöntämisen perusteet

Ikäihmisten linjan hoitotyön toimintafilosofia(Pdf)

Ikäihmisten linjan hoitotyön toimintafilosofia(Word)

Ikäihmisten palveluesite (pdf)