Lastensuojelu


Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Lastensuojelu on työtä lasten ja perheiden hyväksi. Tavoitteena on lasten ja nuorten suotuisten kasvuolojen turvaaminen ja vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävässään. Lapsia ja nuoria ja heidän perheitään tuetaan niin, että he voivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan.

Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä lasten vanhempien, sosiaalityöntekijöiden, päivähoidon, perheneuvolan, nuorisoaseman, kotipalvelun, terveydenhuollon, koulutoimen sekä mahdollisten muiden yhteistyötahojen kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisin ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa oleville on lastensuojelussa säädetty velvollisuus ilmoittaa lastensuojeluviranomaisille tietoonsa tulleista lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista, ilmoituksen voi täyttää ja tulostaa täältä. Myös muu kuin edellä mainittu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen lastensuojelun sosiaalityöntekijälle. Lastensuojeluilmoitus voidaan toteuttaa salassapitosäännösten estämättä myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tehtynä pyyntönä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi.

Lastensuojelun työntekijät


Karviaisen lastensuojelu

Ojakkalantie 10, 03100 Nummela
fax (09) 4258 2027
Palvelusihteeri 044 709 5875
Perhesosiaalityön laskutiedustelut 050 549 2089 tai 044 780 0203

Alkuarviointi, lastensuojeluilmoitukset

Vastaava sosiaalityöntekijä (09) 4258 2379
Vastaava sosiaalityöntekijä (09) 4258 2383
Vastaava sosiaalityöntekijä (09) 4258 2387
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 2388
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 2941
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 2386

Avohuolto Vihti

Vastaava sosiaalityöntekijä (09) 4258 3985, puh. aika ti ja to klo 9.30-11.00
Vastaava sosiaalityöntekijä (09) 4258 2418, puh. aika ti ja to klo 9.30-11.00
Vastaava sosiaalityöntekijä (09) 4258 2173, puh. aika ti ja to klo 9.30-11.00
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 3986
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 2534
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 2533
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 2268
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 2565

Avohuolto Karkkila

Vastaava sosiaalityöntekijä (09) 4258 2478, puh. aika ti ja to klo 9.30-11.00
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 2394
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 2377

Sijaishuolto

puhelinaika ma, ke ja pe klo 9-11
Vastaava sosiaalityöntekijä (09) 4258 2595
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 3987

Jälkihuolto

Vastaava sosiaalityöntekijä (09) 4258 2058
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 2586

Perhehoito

puheliaika ma, ke ja pe klo 9-11
Vastaava sosiaaliohjaaja (09) 4258 2201

Sijaishuolto


Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai lastensuojelulain väliaikaismääräyksellä sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämisestä kodin ulkopuolella.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen hoiva, huolenpito ja tasapainoinen kehitys, huomioiden lapsen etu sekä yksilölliset tarpeet. Lapsen sijaishuolto voidaan toteuttaa perhehoitona sijaisperheessä tai laitoshoitona.

Perhehoidossa lapsi asuu sijaisperheessä. Perhehoidon tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja pysyviin ihmissuhteisiin. Perhehoito edistää lapsen perusturvallisuutta sekä tukee sosiaalista kehitystä.

Laitoshoitoon sijoitettu lapsi asuu lastensuojelulaitoksessa, koulukodissa tai muussa näihin rinnastettavissa laitoksissa. Osalla laitoksista on erityisosaamista esim. Päihdeongelmaisten tai mielenterveysongelmaisten lasten ja nuorten hoitoon

Vaikka lapsi on sijoitettuna kodin ulkopuolelle, vanhempia tuetaan huostaanoton aikana. Sijaishuolto tarjoaa keskustelua, neuvontaa ja ohjausta sekä tehostettua perhetyötä ja kotiutumistyöskentelyä.

Sijaishuollon työntekijät vastaavat myös alaikäisten lasten- ja nuorten jälkihuollosta. Jälkihuollon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti sijaishuollon päättymisen jälkeen sen hetkisen lastensuojelullisen tarpeen perusteella.

Yhteystiedot:

Johtava sosiaalityöntekijä, Janica Laaksonen p. 044 767 4846 janica.laaksonen@karviainen.fi
Sijaishuollon vastaava sosiaalityöntekijä Kirsi Perttala p. 044 0421206 kirsi.perttala@karviainen.fi
Sijaishuollon sosiaaliohjaaja Jeanette Auvinen p. 050 592 0154 jeanette-christina.auvinen@karviainen.fi
Perhehoidon erityissosiaaliohjaaja Nina Klenberg p. 044 767 4789 nina.klenberg@karvianen.fi
Puhelinajat sijaishuollon työntekijöillä ma ja ke klo: 9-10.

Ilmoitus sijoitettavasta lapsesta


Lastensuojelulain edellyttämät ilmoitukset Karkkilan kaupunkiin ja Vihdin kuntaan sijoitetuista lapsista lähetetään osoitteeseen:
Ptky Karviainen
Perhesosiaalityön toimistosihteeri
Ojakkalantie 10, 03100 Nummela