Lastenvalvoja


Perusturvakuntayhtymä Karviainen
Ojakkalantie 10, 03100 Nummela

Lastenvalvoja Seija Niinikoski (09) 4258 2220,
044 042 1404, puh.aika ma-to klo 11.00-12.00

Palvelusihteeri Tiina Heino, 044 720 3157

sähköposti: etunimi.sukunimi@karviainen.fi

Isyysasiat


Jos lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa lapsen syntyessä, miehen on tunnustettava lapsen isyys, jotta lapsi saisi samanlaisen oikeudellisen aseman kuin avioliitossa syntyneellä lapsella on. Isyyden tunnustaminen voidaan tehdä 1.1.2016 lähtien ennen lapsen syntymää ensisijaisesti äitiysneuvolassa. Samalla käynnillä neuvolassa voidaan laatia myös sopimus yhteishuollosta.

Asiakirjat lähetetään neuvolasta lastenvalvojalle, joka lähettää isyysasiakirjan 30 päivän kuluttua lapsen syntymästä maistraattiin vahvistettavaksi. Mies voi perua tunnustamisensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti lastenvalvojalle viimeistään 30. päivänä lapsen syntymästä. Isyyden vahvistamisen jälkeen lastenvalvoja vahvistaa huoltosopimuksen. Jos isyyden tunnustamista ei ole tehty ennen lapsen syntymää, lastenvalvoja lähettää lapsen äidille kutsun isyyden selvitykseen. Vanhemmat voivat tulla yhdessä lastenvalvojan luokse ja mies voi tunnustaa isyytensä. Samalla voidaan laatia sopimus yhteishuollosta. Maistraatti vahvistaa isyyden. Lastenvalvoja vahvistaa yhteishuoltosopimuksen isyyden vahvistamisen jälkeen.

1.1.2016 alkaen lapsen äiti ei voi enää kieltäytyä isyyden selvittämisestä. 1.1.2016 alkaen oikeusgeneettinen isyystutkimusnäyte voidaan ottaa lapsesta, äidistä ja mahdollisesta isästä lastenvalvojan valvonnassa posken sivelynäytteenä. Ennen näytteen ottoa on vältettävä tupakoimista, syömistä ja juomista puoli tuntia.

Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus


Erotilanteessa vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsensa huollosta, asumisesta ja toisen vanhemman tapaamisesta lastenvalvojan luona. Lapsen huolto voi olla molemmilla vanhemmilla yhteisesti tai vain toisella vanhemmalla.

Yhteishuollossa vanhemmat päättävät yhdessä lapsen kasvatuksesta ja hoidosta. Yhteisesti päätetään myös lapsen asuin- ja olinpaikasta, koulunkäynnistä, nimestä ja terveydenhuollosta. Lapsen passin hankkimiseksi tarvitaan molempien suostumus. Yhteishuollossa molemmilla vanhemmilla on oikeus saada lasta koskevia tietoja viranomaisilta (päivähoito, koulu, terveydenhoito jne.)

Lapsen huoltomuoto ei vaikuta huoltajien taloudellisiin asioihin kuten verotukseen tai oikeuteen lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen. Laki turvaa lapselle oikeuden tavata erosta huolimatta molempia vanhempiaan ja säilyttää suhteet sekä äitiin että isään.

Sosiaali- ja terveysministeriön kolmeosainen vanhemmuussuunnitelma erovanhemmmille:

thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/sosiaalipalvelut/kasvatus_ja_perheneuvonta/vanhemmuussuunnitelma

Elatusapu, koulutusavustus, elatustuki


Vanhemmilla on lakiin perustuva velvollisuus elättää alaikäistä lastaan. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, lapsen kanssa asuvalla vanhemmalla on oikeus saada lapselle elatusapua. Elatusavusta ja sen suuruudesta vanhemmat voivat sopia keskenään elatussopimuksella, jonka lastenvalvoja vahvistaa.
Lomake Varallisuusselvitys elatussopimusta varten.

Lapsen elatuslain mukaan vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta elatuskykynsä mukaisesti. Oikeusministeriö laati lapsen elatusavun suuruuden arvioinnista suositusluonteisen ohjeen
v. 2007, julkaisut.valtioneuvosto.fi/2007_2_elatusapuohje_suomi_87s.pdf

Jos vanhemmat eivät pääse sopuun elatusavusta, tuomioistuin vahvistaa elatusavun määrän. Mikäli lapsi opiskelee täytettyään 18, voi hän vielä saada etävanhemmaltaan koulutusavustusta. Sitä maksetaan usein meneillään oleva oppilaitos loppuun. Koulutusavustussopimus voidaan laatia samoin kuin elatussopimuskin lastenvalvojan luona ja kiistatapauksissa tuomioistuimessa.

Elatusturva


Elatustuki on valtion varoista maksettavaa tukea, joka haetaan ja jonka myöntää Kela. Elatustukea maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle, jonka vanhempi on laiminlyönyt elatusvelvollisuutensa. Elatustukea saa myös lapsi, jonka elatusapu on vahvistettu elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen vuoksi niin pieneksi, että se jää alle elatustuen. Tukea voi saada myös avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi, jonka isyyttä ei ole vahvistettu, sekä adoptiolapsi, jolla on vain yksi adoptiovanhempi. Lisätietoja elatustuesta www.kela.fi.

Indeksikorotus


Elatusavut on sidottu elinkustannusindeksiin (laki 29.8.2008 /583). Edellä mainitun lain mukaan elatusapuja korotetaan/lasketaan kalenterivuosittain elinkustannusindeksin nousua/laskua vastaavaksi.

Elatusapujen määrät nousevat 0,20 prosenttia 1.1.2021 lukien.

Tarkistus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatussopimuksia tai oikeuden päätöksiä niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Indeksikorotuksen lisäksi elatustuen määrää korotetaan 1.1.2021 lukien siten, että täysymääräinen elatustuki on 167,35 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Vanhemman pyynnöstä indeksikorotusmerkintöjä tehdään lastenvalvojan toimistossa, osoite Ojakkalantie 10, 03100 Nummela, ellei täytäntöönpanokelpoinen asiakirja ole Kelan hallussa, jolloin Kelassa on viran puolesta tehtävä elatussopimukseen tai –päätökseen tarkoitettu merkintä.