Lapsen elatus


Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, joka käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset.

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.

Vanhempien elatusvastuun laajuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan sekä seikat, joiden johdosta vanhemmille ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne ovat vähäiset. (Laki lapsen elatuksesta 2 §)

Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona.

Elatussopimuksia laadittaessa lastenvalvoja voi vanhempien pyynnöstä laatia Oikeusministeriön ohjeen mukaisen laskelman, jonka antamaa ehdotusta elatusavun suuruudesta vanhemmat voivat käyttää apuna sopiessaan elatusavun määrästä. Ohje on luonteeltaan suositus ja se on laadittu tavanomaisiin elatustilanteisiin, eikä siten välttämättä sovellu erityistilanteisiin. Elatusapu voidaan vahvistaa määräajaksi tai suoritettavaksi eri määräisenä eri ajanjaksoilta.

Elatusapulaskelmaa varten vanhempia pyydetään täyttämään varallisuusselvityslomake ja toimittamaan se lastenvalvojalle tai ottamaan mukaan varatulle ajalle. Varallisuusselvityksen liitteenä tulee olla tositteet tuloista, välttämättömistä menoista, kuten asumiskuluista ja muista hyväksyttävistä menoista sekä viimeisin verotuspäätös tietojen tarkistamista varten. Muita hyväksyttäviä menoja ovat opintolaina, työmatkakulut sekä vanhemman erityiset terveydenhuollon kulut. Lisäksi laskelmaa tehdessä huomioidaan menona vanhempien muu elatusvastuu.

Elatusavun määrä ja suorittamistapa vahvistetaan joko vanhempien keskinäisellä sopimuksella, vanhempien avioeron liitännäisasiana tai tuomioistuimen tuomiolla. Vanhempien sopiessa elatusavun määrästä, lastenvalvoja voi vahvistaa sopimuksen täytäntöönpanokelpoiseksi. Vanhemmat voivat hyödyntää alla olevan linkin takana olevaa laskuria elatusavun määrää arvioidessaan. Laskuri soveltuu tilanteisiin, jossa lapsi asuu toisen vanhemman luona. Laskuri ei ole sellaisenaan toimiva vuoroasumistilanteessa.

Oikeusministeriön ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi
Varallisuusselvityslomake
Elatusapulaskuri

Elatusavun muuttaminen


Aiemmin vahvistettua elatusapua voidaan muuttaa joko vanhempien välisellä sopimuksella tai tuomioistuimen tuomiolla. Vaikka aiempi elatusapu olisi ratkaistu tuomioistuimen päätöksellä, sitä on mahdollista muuttaa myöhemmin vanhempien sopimuksella.

Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet elatusavun vahvistamisen jälkeen ovat muuttuneet olennaisesti ja elatusavun muuttamista on sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman olot huomioon ottaen pidettävä kohtuullisena.

Elatusapujen indeksisidonnaisuus


Elatusavut on sidottu elinkustannusindeksiin (laki 29.8.2008/583). Edellä mainitun lain mukaan elatusapuja korotetaan tai lasketaan kalenterivuosittain elinkustannusindeksin nousua tai laskua vastaavaksi.

Elatusapujen määrät nousevat 0,20 prosenttia 1.1.2021 lukien.

Tarkistus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatussopimuksia tai oikeuden päätöksiä niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2021 lukien 167,35 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Vanhemman pyynnöstä indeksikorotusmerkintöjä tehdään lastenvalvojan toimistossa, osoite Ojakkalantie 10, 03100 Nummela, ellei täytäntöönpanokelpoinen asiakirja ole Kelan hallussa, jolloin Kelassa on viran puolesta tehtävä elatussopimukseen tai –päätökseen tarkoitettu merkintä.

https://stm.fi/-/kuntainfo-elatusapujen-ja-elatustukien-maarat-nousevat-1.1.2021

Elatustuki


Elatustuesta säädetään elatustukilaissa. Elatustuen tarkoitus on turvata alaikäisen lapsen oikeus riittävään elatukseen silloin, kun hänen molemmat vanhempansa eivät osallistu hänen elatukseensa. Elatustuen toimeenpanosta vastaa Kansaneläkelaitos eli Kela.

Kun lapsen elatuksesta sovitaan lastenvalvojan luona, oikeus elatusapuun syntyy, kun elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi tai elatusapua ei ole vahvistettu lainkaan maksettavaksi elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi. Tällainen sopimus perustuu aina elatusvelvollisen puutteelliseen elatuskykyyn joka on selvitetty käyttäen Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaista elatuslaskelmaa. Siten vanhemmat eivät voi sopia keskenään elatustukeen oikeuttavasta sopimuksesta.

Oikeutta elatustukeen ei kuitenkaan ole, jos vanhempien välillä ei ole vahvistettua elatussopimusta tai tuomioistuimen päätöstä elatusavusta.

Elatustukea voi hakea lapsen vanhempi tai muu henkilö, jonka hoidossa lapsi on. Itsenäisesti asuva, 15 vuotta täyttänyt lapsi voi hakea tukea myös itse.

 

Elatusavun perintä

Jos vanhempien välillä on voimassa oleva lastenvalvojan vahvistama sopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta, on maksamaton elatusapu sellaisenaan ulosottokelpoista velkaa. Lapsen lähivanhempi voi hakea elatustukea Kelasta alkuperäistä elatussopimusta vastaan, mikäli elatusvelvollinen ei ole maksanut vahvistettua elatusapua. Maksamatta olevien elatusapujen sekä niille laskettujen viivästyskorkojen perintä siirtyy tällöin Kelalle. Tällöin Kela maksaa vanhemmalle elatustukea ja perii elatusvelvolliselta kaikki maksamatta jääneet elatusavut viivästyskorkoineen sekä jatkossa kuukausittain erääntyvät elatusavut.

Lapsen lähivanhempi voi myös käynnistää ulosottoperinnän toimittamalla kirjallisen ulosottohakemuksen sekä alkuperäisen elatussopimuksen tai oikeuden päätöksen Länsi-Uudenmaan ulosottovirastoon.

Elatusapuvelan maksuvapautus

Jos elatusapuvelkasi on Kelan perinnässä etkä pysty maksamaan sitä tilapäisen maksukyvyttömyyden takia, voit hakea Kelasta maksuvapautusta. Tällöin Kela jättää perimättä oman osuutensa elatusapusaatavasta. Maksuvapautus myönnetään aina takautuvasti, vähintään 1 kalenterikuukaudeksi ja enintään 1 vuodeksi. Maksuvapautusta ei voida myöntää tulevalle ajalle. Maksuvapautus myönnetään siltä osin kuin velkaa on maksamatta kyseiseltä kalenterikuukaudelta. Maksuvapautus voidaan myöntää vain valtion saatavasta, ei koskaan lapselle kuuluvasta elatusapusaatavasta.

https://www.kela.fi/elatusvelvolliselle-maksuvapautus

Laki lapsen elatuksesta 5.9.1975/704
Elatustukilaki 580/2008