Omaishoidon tuki


Tiedote omaishoitajille 2021 – 2022

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota, joka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tukea myönnetään sitovaan ja vaativaan hoitotyöhön. Tuen myöntäminen on määrärahasidonnaista ja harkinnanvaraista. Tukea ei myönnetä palvelutalossa asuville.

Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2017 alkaen (Yhtymähallitus 30.5.2017 § 51)

Omaishoidon tuen hakeminen

Omaishoidon tukea haettaessa tulee täyttää omaishoidontukihakemus. Hakemuksen voi ladata sähköisesti.

Hakemuksessa tulee olla tarkka kuvaus hoitajan antamasta hoidosta, huolenpidosta ja siihen tulee liittää asiakirjat, joihin hakija haluaa vedota (esimerkiksi lääkärinlausunto).

Hakemuksen saavuttua omaishoidosta vastaavaan sosiaalipalveluyksikköön hakijaan otetaan yhteyttä arviointikäynnin sopimiseksi. Kotikäynnillä tapahtuva arviointi koostuu omaishoidettavan ja omaishoitajan haastatteluista, toimintakyvyn arvioinnista sekä kokonaistilanteen kartoittamisesta.

Hakemus palautetaan osoitteeseen:
Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Yksilöasiat, PL 114, 03101 Nummela.

Lisätietoja:
Ikäihmisten palveluohjaus ja –neuvonta, puhelin (09) 4258 2933 arkisin klo 9-15 tai ikaihmisten.neuvonta@karviainen.fi

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset

  • Henkilö tarvitsee sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn takia hoitoa ja huolenpitoa.
  • Hoitaja on ikänsä ja terveydentilansa sekä muiden edellytystensä puolesta soveltuva hoitotyöhön.
  • Hoidettavalla tulee olla pääsääntöisesti Kelan eläkettä saavan hoitotuki, vammaistuki tai lapsen hoitotuki.
  • Päätöstä tehtäessä käytetään apuna erilaisia toimintakykymittareita.
  • Hoitoa tarvitsevan henkilön kotikunnan tulee olla Karkkila tai Vihti.

Omaishoitosopimus

Omaishoidontuesta laaditaan perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja omaishoitajan välille toimeksiantosopimus, jonka liitteenä on hoito- ja palvelusuunnitelma. Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei ole erityistä syytä määräaikaisen sopimuksen tekemiseen. Sopimus tarkistetaan vuosittain tai tarvittaessa.

Omaishoitosopimus sisältää tiedot myönnettävästä hoitopalkkion määrästä, omaishoidon vapaiden käyttämisestä ja ohjeet miten, toimitaan mikäli hoito keskeytyy. Lisäksi tietoa sopimuksen irtisanomisesta.

Hoito- ja palvelusuunnitelma

Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä hoidettavan, hoitajan ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen. Siihen kirjataan omaishoitajan antaman hoidon lisäksi muut hoidettavan käytössä olevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja niiden määrä. Lisäksi kirjataan tiedot myönnetyistä etuisuuksista, kuten Kelan myöntämä hoitotuki. Suunnitelma päivitetään tarvittaessa tai tilanteen muuttuessa.

OmaisOiva omaishoitajan tukena

Hoitopalkkiot vuonna 2022


Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaisesti. Omaishoidontuki maksetaan aina hoitajalle. Käytössä on kolme hoitoisuusryhmää.

III Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 434,96 euroa/kuukausi
Hoidettava tarvitsee paljon hoitoa, huolenpitoa sekä jatkuvasti ja runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissa. Avuntarvetta ei kuitenkaan ole yöllä tai avuntarve on öisin vähäinen.

II Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 632,44 euroa/kuukausi
Hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa, huolenpitoa sekä jatkuvasti ja runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissa. Avuntarvetta on myös yöaikaan.

I Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 853,38 euroa/kuukausi
Ylin hoitopalkkio maksetaan hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen, kuten saattohoidon aikana. Edellytyksenä on, että omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai opiskelua

Omaishoitajat toimittavat verokortin osoitteeseen:
Monetra Pirkanmaa
Palkat 1/Karviainen, PL 1003, 33101 Tampere
Omaishoito/verokortti
Palveluaika klo 8.30-15.45, puh 044 744 1000
sähköposti palkat.karviainen@monetra.fi

Omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestäminen

Hoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa. Omaishoitaja voi pitää kertyneet vapaapäivät säännöllisesti kuukausittain. Vapaapäivät voidaan järjestää intervallihoidolla perusturvakuntayhtymä Karviaisen hyväksymissä ostopalveluyksiköissä, sijaishoitona tai palvelusetelillä.

Perusturvakuntayhtymä Karviainen laskuttaa 1.1.2022 alkaen asiakasmaksuna sekä intervallihoidosta että sijaishoitopäivästä 11,60 euroa / lakisääteinen vapaapäivä.

Sijaishoitajana voi toimia omaishoidettavan läheinen, naapuri tai ystävä, joka lakisääteisten vapaapäivien aikana toimii omaishoidettavan kotona hoitajana. Sijaishoitajan kanssa tehdään sopimus hoitamisesta.

Sijaishoitajan hoitopalkkio 72,12 euroa/vuorokausi

Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset

Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastusten tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja tunnistaminen. Tarkastuksen tekee sairaanhoitaja omaishoitajan kotona. Tarkastukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Hyvinvointi- ja terveystarkastukset eivät ole välttämättä tarpeellisia esimerkiksi silloin, kun omaishoitaja on työterveyshuollon piirissä.

Lisätietoja

Ikäihmisten sosiaalipalvelut/Omaishoito

Palveluohjaus ja -neuvonta (09) 4258 2933, maanantai – perjantai klo 9-15