Voimassa olevat rajoitukset


Kunnat tekevät rajoitustoimista lopulliset päätökset itse lukuun ottamatta AVI:n määräyksiä ja tiedottavat niistä omissa viestintäkanavissaan. 

 

Karviaisen pandemiaryhmä suosittelee: 

 • Maskin käyttöä suositellaan kaikille 12-vuotta täyttäneille. (Suositus, voimassa toistaiseksi). Linkki sisältää myös maskin käytön opetusvideon.  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille  

 • Uusi suositus on maskin käyttö myös 6-11-vuotiaille lapsille esikoulu-/koulupäivän aikana. (Karviaisen pandemiaryhmän suositus, voimassa toistaiseksi) 
 • Oppilaitoksissa tulee oppilaiden kanssa käydä läpi maskin käyttöön liittyvät ohjeet ja suositukset ks. THL:n linkkiMaskisuositusten tarkoituksena on turvata lähiopetuksen jatkuminen peruskouluissa.   
 • Suositellaan lähiopetukseen siirtymistä yläkouluissa 12.4.2021 alkaen. (Karviaisen suositus, voimassa 30.4.2021 saakka). 
 • Peruskoulujen lähiopetuksessa Karviaisen pandemiaryhmä toivoo liikuntatuntien järjestettävän kokonaisuudessaan ulkotiloissa sekä lähiopetuksessa välttämään ryhmien sekoittamista. (Toive, voimassa lukukauden loppuun saakka) 
 • Toisen asteen suositellaan jatkavan etäopetuksessa oppilaitoksissa. Välttämätön lähiopetus on turvattava. Lähiopetus on toteutettava terveysturvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Osa opiskelijoista on työelämässä oppimassa (koulutussopimus- tai oppisopimus), jolloin noudatetaan työnantajan terveysturvallisuuteen liittyviä ohjeita. (Suositus, voimassa 30.4.2021 saakka) 
 • Suositellaan, että vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien lasten, nuorten ja aikuisten ohjatut ryhmäharrastustoiminnat kielletään sisätiloissaYli 20-vuotiaiden ohjatut ryhmäharrastustoiminnat suositellaan kiellettäväksi myös ulkotiloissa. Harrastustoiminnassa tulee noudattaa huolellisesti turvallisuusjärjestelyjä siten, että osallistujien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa. (Karviaisen pandemiaryhmän suositus, voimassa 30.4.2021 saakka)  
 • Vuonna 2008 ja sitä nuorempien ohjattu ryhmäharrastustoiminta sallitaan sisä- ja ulkotiloissa. Kaikki lasten ja nuorten harrastustoimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja. Ryhmien maksimikoko sisätiloissa on 10 henkilöä.(Karviaisen pandemiaryhmän suositus)   
 • Suositellaan vahvasti, että vältetään yli 6 hengen yksityistilaisuuksien järjestämistä.  Suositellaan välttämään kontakteja muiden kuin samassa taloudessa asuvien kesken. (Suositus, voimassa 30.4.2021 saakka)  
 • Tartuntatautilain nojalla kielletään HUS kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa (Määräys, ESAVI, voimassa30.4.2021 saakka) 
 • Julkiset tilat: Tilat pysyvät suljettuina. Kyseisiä tiloja ovat esimerkiksi museot, kulttuuritalot ja nuorisotilat. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen välttämättömään koulutukseen käytettävät tilat pidetään auki. Välttämätön asiointi ja tietokoneiden käyttö kirjastoissa sallitaan. (Suositus, voimassa 30.4.2021 saakka)  
 • ESAVI on määrännyt suljettavaksi tartuntatautilain 58g pykälän mukaisesti urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevia tiloja Helsingin ja Uudenmaan alueella. Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen.  (ESAVI määräys voimassa 28.4.2021 saakka)  
 • Yksityisillä ja julkisilla toimijoilla on velvollisuus järjestää yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. (Tartuntatautilain pykälä 58 d, ESAVI määräys voimassa 30.4.2021 saakka) 
 • Hygieniaohjeet: Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan. Turvavälien säilyttämisestä huolehditaan. (Tartuntatautilain pykälä 58 c)  
 • Tie- ja raideliikennettä sekä kotimaan meriliikennettä rajoitetaan kaikissa yli kymmenen henkilön liikennevälineissä. Rajoitus koskee sekä kaikille avointa että rajoitetulle asiakasryhmälle suunnattua niin kutsuttua suljettua liikennettä. Arkipäivisin rajoitus ei kuitenkaan koske vuonna 2008 syntyneitä ja sitä nuorempia matkustajia. Jos yläkoulut palaavat lähiopetukseen, rajoitus ei koske arkipäivisin myöskään yläkouluikäisiä eli 2005 syntyneitä tai sitä nuorempia matkustajia. Rajoituspäätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin eikä se saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään. Lakisääteisiin palveluihin ovat oikeutettuja monet erityisryhmät.  Erityisryhmien, kuten koululaisten, lakisääteisten palveluiden turvaamistarpeen johdosta suurin sallittu matkustajamäärä saattaa tällaisesta välttämättömästä syystä hetkellisesti ja tilapäisesti ylittyä. Näistä tilanteista aiheutuvan kohoavan altistumisriskin minimoimiseksi on erityisen tärkeää painottaa hygieniatoimia, kuten maskinkäyttöä ja käsien (Traficomin päätös 25.4.2021 saakka) puhdistusta.  https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/traficom-rajoittaa-husn-alueella-liikennevalineiden-suurinta-sallittua  
 • Suositellaan etätyötä (Suositus, voimassa toistaiseksi)   

 

Aluehallintoviraston ajankohtaiset tiedotteet: https://avi.fi/tiedotteet 

 

Päivitetty 12.4.2021